Contact us on Telegram Chat Now! YouTube Channel Link!

Welcome to drdcsanjayk.info

डॉ. संजय कुंडेटकर, उपजिल्हाधिकारी.

From the Blog

A collection of informational articles about Mahsul and Other department.

Latest Posts

297. महार वतन जमिन

297. महार वतन जमिनी Read Online... Download PDF... महार वतन जमिनी.pdf 301 Kb PDF File …

296. शर्तभंग नियमानुकूल करणे

296. शर्तभंग नियमानुकूल करणे Read Online... Download PDF... शर्तभंग नियमानुकूल करणे.pdf 344 Kb P…

295. दंडाधिकारीय चौकशी.

295. दंडाधिकारीय चौकशी. Read Online... Download PDF... दंडाधिकारीय चौकशी..pdf 278 Kb PDF File …

294. सलोखा योजना

294. सलोखा योजना Read Online... Download PDF... सलोखा योजना.pdf 444 Kb PDF File Y…

293. सीमाशुल्क कायद्‍यान्‍वये तहसिलदारांनी करावयाची कार्यवाही

293. सीमाशुल्क कायद्‍यान्‍वये तहसिलदारांनी करावयाची कार्यवाही Read Online... Download PDF... सीमाशुल्क कायद्‍यान्‍वये तहसि…

292. म ज म अ कलम 85 वाटप अर्जाचा नमुना

292. म ज म अ कलम ८५ वाटप अर्जाचा नमुना Read Online... Download PDF... म ज म अ कलम ८५ वाटप अर्जाचा नमुना.pdf 198 Kb …

291. फौ प्र सं कलम 174 व 176 मधील सुधारणा

291. फौ प्र सं कलम १७४ व १७६ मधील सुधारणा Read Online... Download PDF... फौ प्र सं कलम १७४ व १७६ मधील सुधारणा.pdf 207 …

290. अर्ध न्‍यायिक कामकाज

290. अर्ध न्‍यायिक कामकाज Read Online... Download PDF... अर्ध न्‍यायिक कामकाज.pdf 7.49 Mb PDF Fil…

289. सर्वोच्‍च न्‍यायालय ज्येष्ठ नागरिक कायदा कलम 23 चा वापर

289. सर्वोच्‍च न्‍यायालय ज्येष्ठ नागरिक कायदा कलम २३ चा वापर Read Online... Download PDF... सर्वोच्‍च न्‍यायालय ज्येष्ठ नाग…

Common questions

*Some frequently asked questions. More

महसूल अधिकारी म्‍हणजे काय ?

म.ज.म.अ. च्‍या कोणत्याही तरतुदींन्वये नेमलेला आणि जमीन महसुलाच्या किंवा भूमापनाच्या, आकारणीच्या, हिशोबाच्या किंवा तत्संबंधी अभिलेखाच्या कामकाजात किंवा कामकाजांच्या संबंधाने नियुक्त केलेला कोणत्याही दर्जाचा प्रत्येक अधिकारी.

[म.ज.म.अ. कलम २(३१)]

'भू-मापन क्रमांकाचा पोट-विभाग' म्‍हणजे काय ?

भू-मापन क्रमांकाच्या क्षेत्रफळ आणि आकारणीची, भूमि-अभिलेखांत ज्या भू-मापन क्रमांकाचा तो भाग असेल त्या क्रमांकानंतर, दर्शक क्रमांक देऊन स्वतंत्रपणे नोंदणी केलेला भाग.

[म.ज.म.अ. कलम २(३५)]

'कुळ' म्‍हणजे काय ?

लेखान्वये किंवा तोंडी करारान्वये जमीन धारण करणारा पट्टेदार किंवा कब्‍जासहित कुळाचे हक्क गहाण घेणारी व्यक्ती. यामध्ये प्रत्यक्षपणे राज्य शासनाकडून जमीन धारण करणाऱ्या पट्टेदाराचा समावेश होत नाही.

[म.ज.म.अ. कलम २(४०)]

'भोगवट्यात नसलेली जमीन' म्‍हणजे, काय ?

भोगवटादार, कुळ किंवा शासकीय पट्टेदार यांनी धारण केलेल्या जमिनीखेरीज गावातील जमीन.

[म.ज.म.अ. कलम २(४१)]

'अधिकार अभिलेख' म्‍हणजे काय ?

(अ) (कुळ सोडून अन्य अशा) ज्या व्यक्ती जमीन धारण करणाऱ्या, भोगवटा करणाऱ्या, मालक किंवा जमीन गहाण घेणाऱ्या किंवा तिचे भाडे किंवा महसूल आपल्या नावे करून घेणाऱ्या असतील अशा सर्व व्यक्तींची नावे.

(ब) शासकीय पट्टेदार म्हणून किंवा संबंधित कुळकायद्याच्या अर्थकक्षेतील कुळे धरून, कुळे म्हणून ज्या व्यक्ती जमीन धारण करीत असतील अशा सर्व व्यक्तींची नावे.

(क) अशा व्यक्तींच्या परस्पर हितसंबंधाचे स्वरूप, त्याची मर्यादा आणि त्याच्याशी संबंधित असलेल्या अटी किंवा दायित्वे असल्यास त्या अटी किंवा दायित्वे.

(ड) अशा व्यक्तींपैकी कोणत्याही व्यक्तींनी द्यावयाचा किंवा त्यांना देण्याजोगा खंड किंवा महसूल, कोणताही असल्यास, तो खंड किंवा महसूल.

(इ) राज्य शासन, याबाबतीत केलेल्या नियमान्वये सर्वसामान्यपणे किंवा त्यात विनिर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही क्षेत्राच्या प्रयोजनांसाठी विहित करील असे इतर तपशील असलेला अभिलेख.

[म.ज.म.अ. कलम १४८]

‘थकबाकी’, ‘कसूर करणारी व्यक्ती’ म्‍हणजे काय ?

देय झालेला आणि विहित केलेल्या दिनांकास किंवा त्यापूर्वी न दिलेला कोणताही जमीन महसूल, त्या दिनांकापासून थकबाकी होतो. आणि तो देण्यास जबाबदार असलेल्या व्यक्ती कसूर करणाऱ्या व्यक्ती ठरतात.

[म.ज.म.अ. कलम १७३]

'सारा माफी' म्‍हणजे काय ?

विविध कारणांसाठी महसूल आकारणी माफ करणे म्‍हणजे सारा माफी.

[म.ज.म.अ. कलम ४७, ७८]

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.