आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न आमच्या वेबसाईटवर विचारावेत. 📌 Mahsul Guru 📌 YouTube Channel Link!

Welcome to drdcsanjayk.info

डॉ. संजय कुंडेटकर, उपजिल्हाधिकारी.

From the Blog

A collection of informational articles about bloggers, HTML tutorials and so on.

آخر المشاركات

328. Birth & Death Amnd Act 2023

328. Birth & Death Amnd Act 2023 Read Online... 'Get PDF File... Birth & Death Amnd Act 2023.pdf 835.46 KB …

327. मृत्यूपत्राची वैधता सिद्ध करणारी 11 आवश्यक तत्त्वे- मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालय.

327. मृत्यूपत्राची वैधता सिद्ध करणारी 11 आवश्यक तत्त्वे- मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालय. Read Online... 'Get PDF File... मृत्यू…

326. विलंब माफीबाबत मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे निर्देश.

326. विलंब माफीबाबत मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे निर्देश Read Online... 'Get PDF File... विलंब माफीबाबत मा. सर्वोच्‍च न्‍य…

325. इनाम-वतन जमिनींसंबंधी महत्‍वाची दहा शासन आदेश-परिपत्रके

325. इनाम-वतन जमिनींसंबंधी महत्‍वाची दहा शासन आदेश-परिपत्रके Read Online... 'Get PDF File... इनाम-वतन जमिनींसंबंधी महत्‍…

324. संगणीकृत गाव नमुना सातबारा किती भाषेत उपलब्ध आहे ?

324. संगणीकृत गाव नमुना सातबारा किती भाषेत उपलब्ध आहे ? Read Online... 'Get PDF File... संगणीकृत गाव नमुना सातबारा किती …

323. नायब तहसिलदार परीक्षा प्रश्नोत्तरे - भाग एक

323. नायब तहसिलदार परीक्षा प्रश्नोत्तरे - भाग एक Read Online... 'Get PDF File... नायब तहसिलदार परीक्षा प्रश्नोत्तरे - भा…

322. महा. नोंदणी कायदा व नियम, मा. उ. न्या., औ. बाद यांचा निकाल दि. १३.४.२०२३

322. महा. नोंदणी कायदा व नियम, मा. उ. न्या., औ. बाद यांचा निकाल दि… Read Online... 'Get PDF File... महा. नोंदणी कायदा व …

321. माहितीचा अधिकार आणि प्रश्नार्थक माहिती

321. माहितीचा अधिकार आणि प्रश्नार्थक माहिती Read Online... 'Get PDF File... माहितीचा अधिकार आणि प्रश्नार्थक माहिती.pdf …

320. आपत्याला आईच्या जातीचे प्रमाणपत्र मिळू शकते काय ?

320. आपत्याला आईच्या जातीचे प्रमाणपत्र Read Online... 'Get PDF File... आपत्याला आईच्या जातीचे प्रमाणपत्र.pdf 229.09…

Common questions

*Some frequently asked questions. More

महसूल अधिकारी म्‍हणजे काय ?

म.ज.म.अ. च्‍या कोणत्याही तरतुदींन्वये नेमलेला आणि जमीन महसुलाच्या किंवा भूमापनाच्या, आकारणीच्या, हिशोबाच्या किंवा तत्संबंधी अभिलेखाच्या कामकाजात किंवा कामकाजांच्या संबंधाने नियुक्त केलेला कोणत्याही दर्जाचा प्रत्येक अधिकारी.

[म.ज.म.अ. कलम २(३१)]

'भू-मापन क्रमांकाचा पोट-विभाग' म्‍हणजे काय ?

भू-मापन क्रमांकाच्या क्षेत्रफळ आणि आकारणीची, भूमि-अभिलेखांत ज्या भू-मापन क्रमांकाचा तो भाग असेल त्या क्रमांकानंतर, दर्शक क्रमांक देऊन स्वतंत्रपणे नोंदणी केलेला भाग.

[म.ज.म.अ. कलम २(३५)]

'कुळ' म्‍हणजे काय ?

लेखान्वये किंवा तोंडी करारान्वये जमीन धारण करणारा पट्टेदार किंवा कब्‍जासहित कुळाचे हक्क गहाण घेणारी व्यक्ती. यामध्ये प्रत्यक्षपणे राज्य शासनाकडून जमीन धारण करणाऱ्या पट्टेदाराचा समावेश होत नाही.

[म.ज.म.अ. कलम २(४०)]

'भोगवट्यात नसलेली जमीन' म्‍हणजे, काय ?

भोगवटादार, कुळ किंवा शासकीय पट्टेदार यांनी धारण केलेल्या जमिनीखेरीज गावातील जमीन.

[म.ज.म.अ. कलम २(४१)]

'अधिकार अभिलेख' म्‍हणजे काय ?

(अ) (कुळ सोडून अन्य अशा) ज्या व्यक्ती जमीन धारण करणाऱ्या, भोगवटा करणाऱ्या, मालक किंवा जमीन गहाण घेणाऱ्या किंवा तिचे भाडे किंवा महसूल आपल्या नावे करून घेणाऱ्या असतील अशा सर्व व्यक्तींची नावे.

(ब) शासकीय पट्टेदार म्हणून किंवा संबंधित कुळकायद्याच्या अर्थकक्षेतील कुळे धरून, कुळे म्हणून ज्या व्यक्ती जमीन धारण करीत असतील अशा सर्व व्यक्तींची नावे.

(क) अशा व्यक्तींच्या परस्पर हितसंबंधाचे स्वरूप, त्याची मर्यादा आणि त्याच्याशी संबंधित असलेल्या अटी किंवा दायित्वे असल्यास त्या अटी किंवा दायित्वे.

(ड) अशा व्यक्तींपैकी कोणत्याही व्यक्तींनी द्यावयाचा किंवा त्यांना देण्याजोगा खंड किंवा महसूल, कोणताही असल्यास, तो खंड किंवा महसूल.

(इ) राज्य शासन, याबाबतीत केलेल्या नियमान्वये सर्वसामान्यपणे किंवा त्यात विनिर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही क्षेत्राच्या प्रयोजनांसाठी विहित करील असे इतर तपशील असलेला अभिलेख.

[म.ज.म.अ. कलम १४८]

‘थकबाकी’, ‘कसूर करणारी व्यक्ती’ म्‍हणजे काय ?

देय झालेला आणि विहित केलेल्या दिनांकास किंवा त्यापूर्वी न दिलेला कोणताही जमीन महसूल, त्या दिनांकापासून थकबाकी होतो. आणि तो देण्यास जबाबदार असलेल्या व्यक्ती कसूर करणाऱ्या व्यक्ती ठरतात.

[म.ज.म.अ. कलम १७३]

'सारा माफी' म्‍हणजे काय ?

विविध कारणांसाठी महसूल आकारणी माफ करणे म्‍हणजे सारा माफी.

[म.ज.म.अ. कलम ४७, ७८]

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.